VU Komunikacijos fakultetas - Veiklos planas

Universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Ataskaitos

Protokolas Nr. Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras toliau — Centras yra Aleksandro Stulginskio universiteto toliau Universiteto savarankiškas studijų ir mokslo padalinys, įsteigtas Universiteto senato nutarimu humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslinei ir studijų veiklai organizuoti bei vykdyti.

Centras veikia vadovaudamasis Universiteto Senato patvirtintais Centro nuostatais, taip pat Universiteto statutu, strateginiais dokumentais, Universiteto veiklos kokybės užtikrinimo nuostatomis, vidiniais teisės dokumentais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Centras turi logotipą bei kitą atributiką, kuriuos naudoja pagal Universitete patvirtintą tvarką.

Centro misija — puoselėjant humanistines ir demokratines tradicijas, plėtoti komunikacijos, filologijos, filosofijos, etnologijos, sociologijos, psichologijos, švietimo ir ugdymo studijų krypčių mokslinę, pedagoginę bei švietėjišką veiklą asmenybės pilnavertei brandai ir visuomenės universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Centrą sudaro katedros, laboratorijos ir kiti padaliniai, būtini Centro misijai vykdyti. Centro struktūros pertvarkos projektus svarsto Universiteto senatas. Centro struktūros schemą tvirtina rektorius. Centro padaliniai veikia pagal Centro susirinkime patvirtintus jų nuostatus.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija prekybos ir kliringo sistemos

Centro darbuotojų personalą sudaro katedrose, laboratorijose bei kituose padaliniuose dirbantys dėstytojai, mokslo darbuotojai, studijas bei mokslą administruojantys ir aptarnaujantys darbuotojai. Darbuotojų pareigos, teisės, atsakomybė ir pavaldumas reglamentuojami jų pareiginiuose nuostatuose.

Centro dėstytojų etatų skaičius ir sudėtis yra tikslinami kiekvienais studijų metais atsižvelgiant į vidutinį metinį studentų skaičių, taip pat dalyvavimo fakultetų vykdomose programose apimtis, studijų sudėtingumą, kvalifikacinius reikalavimus, būtinus studijų moksliniam lygiui užtikrinti. Dėstytojų etatų skaičius yra nustatomas pagal pedagoginio darbo apimtis, dėstytojų kvalifikacinę struktūrą ir Universiteto senato nustatytą dėstytojų darbo laiko struktūrą.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija geriausios akcijų pasirinkimo galimybės dabar

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai į darbą priimami atviro konkurso būdu 5 metų kadencijai arba universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija iki 2 metų darbo sutartimi Universiteto vidiniuose teisės dokumentuose nustatyta tvarka. Studijas bei mokslą aptarnaujančių darbuotojų personalo etatų skaičius ir sudėtis kiekvienais studijų metais yra tikslinamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo ir mokslinės veiklos apimtis ir Centro poreikius.

Centro dėstytojai ir dvejetainių opcionų prekybininkų forumas darbuotojai atestuojami pagal Universiteto senato nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Atestacija ir pareigybių užėmimo konkursai vykdomi Universiteto senato nustatyta tvarka Universiteto atestacijos ir konkursų komisijoje, joje dalyvaujant Centro direktoriui.

EUR-Lex Access to European Union law

Centro veiklą organizuoja Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas ir direktorius. Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas toliau — Susirinkimas : 1 Susirinkimo nariai yra Centre ne mažiau kaip puse etato dirbantys dėstytojai ir mokslo darbuotojai.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija geriausi pasirinkimo sandorių tarpininkai

Susirinkimo data ir darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki Susirinkimo. Susirinkimai yra atviri.

Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių. Susirinkimui vadovauja Susirinkime dalyvaujančių narių daugumos išrinktas Susirinkimo narys. Susirinkimo nutarimai įsigalioja, kai Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašo posėdžio protokolą.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija ilgas trumpas akcijų prekybos strategijas

Susirinkimas atlieka šias funkcijas: 1 direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Centro misiją ir strategiją; 2 remiantis Senato nustatytomis prioritetinėmis kryptimis tvirtina Centro mokslinių tyrimų tematiką, vertina Centro mokslinių tyrimų rezultatus; 3 siūlo vykdomų studijų programų komitetų personalinę sudėtį ir jų nuostatus, deleguoja Centro atstovus į tarpkryptinių studijų programų komitetus; 4 svarsto ir tvirtina metinius Centro veiklos planus, direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą.

Dalį funkcijų Susirinkimas savo sprendimu gali pavesti Susirinkimo sudaromoms nuolatinėms komisijoms arba laikinoms darbo grupėms bei komisijoms. Nuolatinės komisijos veikia pagal Susirinkimo patvirtintus komisijų nuostatus.

Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ]  m. Vilniaus universiteto VU Tarybos nutarimu Bibliotekininkystės, Informacijos sistemų, Knygotyros ir bibliografijos bei dviejų Žurnalistikos katedrų pagrindu buvo įkurtas Komunikacijos fakultetas. Šiam sprendimui pagrįsti buvo bene trys priežastys. Istorijos fakultete vykdyti bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos, žiniasklaidos ne tik rašto, bet ir vaizdo informacijos tyrimai rodė, jog jiems plėtoti reikalinga nauja akademinė struktūra.

Direktorių iš Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimo pasiūlytų kandidatų dėstytojų ir mokslo darbuotojų, turinčių pedagoginio darbo patirtiespritarus Universiteto senatui, skiria Universiteto rektorius. Su kandidatu sudaroma terminuota darbo sutartis Universiteto rektoriaus kadencijos laikotarpiui. Direktorius atsistatydina kartu su Universiteto rektoriumi arba Centro susirinkimui nepatvirtinus metinės ataskaitos.

Skaityti tyrimo   ataskaitą anglų k. Tematinė ataskaita Dirbantys studentai Europoje Tematinėje atskaitoje pateikiama išsami informacija apie studentus, kurie derina studijas ir apmokamą darbą. Apžvalga leidžia palyginti dirbančių studentų sąlygas skirtingose aukštojo mokslo sistemose Europoje bei atskleidžia įvairialypį darbo studijų metu poveikį studijų procesui bei studentų pasitenkinimui studijomis. Skaityti tyrimo ataskaitą anglų k.

Direktorius yra pavaldus Universiteto rektoriui. Jis savo veikloje vadovaujasi pareiginiais nuostatais, Universiteto rektoriaus įsakymais, Centro susirinkimo, Universiteto senato ir tarybos sprendimais, Universiteto vidiniais teisės dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Visų trijų lygmenų studijoms ypač Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų reformos kontekstuose neigiamos įtakos turi silpni mokslo tyrimai fakultete bei kitų universitetų KTU stiprėjimas studijų rinkoje. Fakulteto valdymas ir komunikacija 5. Vidinė aplinka Per pastaruosius du metus Fakulteto struktūroje įvyko svarbių pasikeitimų. Įgyvendinant Vilniaus universiteto m. Reformos rezultatas - suformuota 12 katedrų, kurios veikia pagal Fakulteto tarybos patvirtintus mokslinės veiklos planus.

Direktorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, Universiteto vidinių teisės aktų nustatyta tvarka už pareigų vykdymą, studijų bei mokslinės veiklos kokybę, centro lėšų naudojimą, darbo tvarką ir drausmę, darbuotojų ir studentų saugą. Direktoriaus patariamasis organas yra direkcija.

EUR-Lex Access to European Union law

Ją sudaro katedrų ir kitų padalinių vedėjai bei Susirinkimo paskirti asmenys. Direkcija veikia pagal Centro susirinkimo patvirtintus nuostatus.

  • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas – Vikipedija
  • Это был агент Колиандер из Севильи.
  • Prekybos strategija sma
  • VU Komunikacijos fakultetas - Veiklos planas
  • Nuostatai | Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras
  • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
  • STRATA - Ataskaitos
  • Geriausia vieta popieriaus prekybos galimybėms

Katedrų veiklą organizuoja katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas ir katedros vedėjas, kitiems padaliniams — padalinių vedėjai. Katedrų ir kitų padalinių vedėjų pareigos ir atsakomybė apibrėžiama padalinių nuostatuose ir pareiginiuose nuostatuose. Centro lėšas sudaro: 1     lėšos, skirtos nuosekliosioms studijoms Centre užtikrinti; 2     lėšos, skirtos mokslinei veiklai; 3     pajamos už Centre organizuojamas papildomąsias ir dalines studijas, mokymosi visą gyvenimą ir kitas tęstinio mokymo paslaugas, mokslines, ekspertines, konsultacines ir kitas paslaugas, atskaičiavus Universiteto senato nustatytą dalį bendroms Universiteto reikmėms; 4     atskaitymai pagal Universiteto senato patvirtintą procentą Centrui nuo užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei kitų mokslinių paslaugų; 5     Centrui skirtos rėmėjų lėšos; 6     kitos gautos lėšos.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija kinijos opcionų prekybos karas

Centro pajamos ir išlaidos yra neatskiriama Universiteto biudžeto sudėtinė dalis. Centro lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka, naudojamos pagal sudarytas ir patvirtintas sąmatas. Lėšų, skirtų nuosekliosioms studijoms ir mokslinei veiklai, sąmatas tvirtina Centro susirinkimas, lėšų už Centre organizuojamas nenuosekliąsias ir tęstines studijas sąmatas — Universiteto rektorius.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija 20 akcijų pasirinkimo sandorių

Kitų lėšų sąmatos tvirtinamos Susirinkimo nustatyta tvarka. Centro lėšų paskirstymą katedroms, kitiems padaliniams ir bendroms Centro reikmėms atlieka Susirinkimas Centro Direktoriaus teikimu.

Strategija

Centro turtą sudaro Universiteto materialus ir nematerialus turtas, Universiteto vidiniuose teisės aktuose nustatyta tvarka priskirtas naudoti Centrui. Už Centro lėšas įgytas Universiteto turtas tiesiogiai priskiriamas naudoti Centrui, jeigu lėšų sąmatoje nebuvo numatyta kitaip. Centro turto priskyrimo tvarką nustato Susirinkimas, atlieka Direktorius. Centro turtas registruojamas nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko Apskaitos tarnyba.