Es taršos leidimų prekybos sistema es ets direktyva, EUR-Lex Access to European Union law

D Lietuvos Respublikos aplinkos ministro m. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašas toliau — Tvarkos aprašas nustato reikalavimus asmenims, dalyvaujantiems Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, skatinant taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų toliau — ŠESD kiekį. Tvarkos aprašas taikomas asmenims, kurie: 2.

Cef prekybos strategija aprašo nuostatos taikomos: 3. Tvarkos aprašas netaikomas: 4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 5. Paraiškoje, kartu su informacija ir duomenimis, nurodytais TIPK ar Taršos leidimų taisyklėse, turi būti nurodyta: 7. ŠESD leidimas taip pat peržiūrimas įvertinus gautą informaciją iš veiklos vykdytojo ar kitų asmenų apie įrenginio eksploatacijos pokyčius, turinčius įtakos veiklos vykdytojo valdomam įrenginiui nemokamai skiriamų ATL kiekiui įskaitant veiklos nutraukimą, laikiną veiklos stabdymą, bankrotą.

Leidimą išmesti ŠESD galima išduoti vienam arba keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams ar jų dalimsesantiems toje pačioje teritorijoje t. Leidime išmesti ŠESD nurodoma: Orlaivių naudotojo pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus, sprendimus ir metodologines rekomendacijas parengtas, užpildytas elektronine forma ir AAA patvirtintas ŠESD stebėsenos planas suteikia teisę išmesti ŠESD šiame plane nustatyta tvarka, procedūromis ir sąlygomis.

Orlaivių naudotojai gali pasinaudoti m.

es taršos leidimų prekybos sistema es ets direktyva

Nemokamai skiriamų ATL paskirstymas esamiems stacionariems įrenginiams atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro m. Nuo m. Laikoma, kad sektoriuose ir jų pošakiuose yra anglies dioksido nutekėjimo rizikos, jei jų prekybos su trečiosiomis šalimis intensyvumą, kuris apibrėžiamas kaip bendros eksporto į trečiąsias šalis vertės ir importo iš tų šalių vertės santykis su bendra Europos ekonominės erdvės rinkos apimtimi metinė apyvarta ir bendra importo iš trečiųjų šalių vertėpadauginus iš jų teršalų išmetimo intensyvumo, išreikšto CO2 kg, padalytais iš jų bendrosios pridėtinės vertės euraisgaunamas rezultatas viršija 0,2.

Tokiems sektoriams ir jų pošakiams laikotarpiui iki m. Nemokamai suteiktų ATL kiekis nuo m. Nutraukus įrenginio eksploataciją, nemokamai skiriami ATL neišduodami nuo kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais nutraukta eksploatacija.

  1. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema: kaip veikia, kaip prižiūrima ir kokią naudą teikia aplinkai?
  2. EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex
  3. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos registras
  4. Kredito pasirinkimo sandorių sandoriai
  5. Dvejetainiai variantai yra realūs
  6. Sąjungos šesd registro naujienos - aplinkos projektų valdymo agentūra

Aplinkos ministerija gali sustabdyti nemokamai skiriamų ATL išdavimą įrenginiams, kurių eksploatacija buvo nutraukta, kol nenustatys, ar jų eksploatacija bus atnaujinta. V SKYRIUS Apyvartinių taršos leidimų skyrimas iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių grąžinimas į Bendrijos rezervą Nemokamai skiriamų ATL paskirstymas naujiems stacionariems įrenginiams atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro m.

Europos emisijos leidimų prekybos sistema

AAA teikia patvirtintą naujo stacionaraus įrenginio paraišką gauti nemokamus ATL Aplinkos ministerijai per 5 darbo dienas nuo paraiškos patvirtinimo. Aplinkos ministerija, gavusi iš AAA patvirtintą naujo įrenginio paraišką, naudodamasi Komisijos parengtomis elektroninėmis formomis, nedelsdama praneša Komisijai preliminarų bendrą metinį veiklos vykdytojui nemokamai suteikiamų ATL kiekį.

Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Komisijos sprendimą dėl nemokamų ATL suteikimo įrenginiams iš Bendrijos rezervo pagal Aplinkos ministerijos pateiktą preliminarų bendrą metinį veiklos vykdytojui nemokamai suteikiamų ATL kiekį, informuoja APVA apie būtinus atlikti veiksmus Sąjungos registre. APVA, gavusi informaciją iš Aplinkos ministerijos, informuoja es taršos leidimų prekybos sistema es ets direktyva vykdytoją apie jam skirtą galutinį metinį nemokamų ATL kiekį, kuris kasmet koreguojamas taikant linijinį mažinimo koeficientą.

Naujo įrenginio vykdomai elektros energijos gamybos veiklai nemokami ATL neskiriami. Apyvartinių taršos leidimų skyrimas esamiems orlaivių naudotojams Nuo  m. Tvarkos aprašo 25 punkte nurodytam laikotarpiui orlaivių naudotojas gali AAA teikti paraišką dėl nemokamų ATL dalies suteikimo aviacijos veiklai vykdyti. Orlaivio naudotojas užpildytą minėtą paraišką ir nepriklausomo vertintojo patikros ataskaitą AAA pateikia likus ne mažiau kaip 21 mėnesiui iki Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyto vėlesnio laikotarpio pradžios.

APVA kiekvienais metais iki vasario 28 d. Orlaivių naudotojų, kurie m.

SĄJUNGOS ŠESD REGISTRO NAUJIENOS

Apyvartinių taršos leidimų skyrimas iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo Specialus rezervas galioja aštuonerių metų laikotarpiui, t. Nemokamų ATL suteikimas iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo vykdyti aviacijos veiklai vykdomas pagal Komisijos sprendimus, priimtus po m. Visi ATL nepaskirstyti nemokamai pagal Tvarkos aprašą ir neperkelti į rinkos stabilumo rezervą, sukurtą pagal m.

es taršos leidimų prekybos sistema es ets direktyva

Sudarius tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, nuo m. Europos Sąjungos ATL prekybos sistemoje gali būti naudojami tik projektų kreditai iš susitarimą ratifikavusių šalių. Draudžiama Tvarkos aprašo 46 punkte nurodytam atsisakymui naudoti daugiau TMV ir ar PTMV negu veiklos vykdytojui paskirta per prekybinį laikotarpį, kuris nustatomas pagal Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo galiojimo laikotarpį.

EUR-Lex Access to European Union law

ATL gali būti perkelti į kitus metus per tą patį prekybos laikotarpį, į kitą prekybos laikotarpį — vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktuose es taršos leidimų prekybos sistema es ets direktyva reikalavimais. Veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d.

ATL neišduodami išmesti ŠESD iš anglies dioksido surinkimo ir transportavimo į anglies dioksido geologinę saugyklą, kuri turi galiojantį leidimą saugoti anglies dioksidą, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo nuostatomis. Visuomenė informuojama, jai sudaromos sąlygos dalyvauti rengiant Europos Sąjungos ATL prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas klimato kaitos valdymui aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro m.

Veiklos vykdytojai ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. Veiklos vykdytojai, kurie iki kiekvienų metų kovo 31 d. AAA, remdamasi atitinkamomis veiklos vykdytojų dvejų kalendorinių metų laikotarpio veiklos lygio duomenų ataskaitomis, kasmet nustato kiekvieno veiklos vykdytojo įrenginio technologinės proceso dalies vidutinį veiklos lygį, sudaro šių duomenų suvestinę, teikia ją Aplinkos ministerijai ir APVA iki kiekvienų metų vasario 20 d.

es taršos leidimų prekybos sistema es ets direktyva

Suvestinėje taip pat nurodoma apie laiku nepateiktas veiklos lygio duomenų ataskaitas, leidimo išmesti ŠESD panaikinimo, veiklos nutraukimo, laikino veiklos sustabdymo ar bankroto datos. Per pirmuosius trejus kalendorinius veiklos metus naujų įrenginio technologinio proceso dalies ir naujų įrenginių vidutinis veiklos lygis neskaičiuojamas. Aplinkos ministerija, gavusi 61 punkte nurodytą duomenų suvestinę, iki vasario 25 d.

es taršos leidimų prekybos sistema es ets direktyva

Nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimas atsižvelgiant į veiklos lygio pokyčius Pirmuosius trejus kalendorinius metus naujoms įrenginio technologinio proceso dalims ir naujiems rinkos dalyviams paskirstytinų nemokamų ATL kiekis nekoreguojamas. Pirmaisiais ir antraisiais veiklos kalendoriniais metais nemokamų ATL kiekis nustatomas atitinkamai pagal kiekvienų metų veiklos lygį, trečiaisiais veiklos kalendoriniais metais nemokamų ATL kiekis grindžiamas ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, pagal kurį nustatytas paskirstytinas nemokamų ATL kiekis.

Veiklos vykdytojo valdomam stacionariam įrenginiui nemokamai skiriamų ATL kiekis nedidinamas, jeigu veiklos vykdytojas iki 56 punkte nustatyto termino nepateikė AAA patikrintos veiklos lygio duomenų ataskaitos ir ATL skyrimas nebuvo sustabdytas.

Veiklos vykdytojai, nurodyti Tvarkos aprašo 7 punkte, privalo informuoti AAA ir AAD apie visus įvykusius pokyčius, susijusius su įrenginio eksploatacija, turinčius įtakos įrenginiui suteikiamų ATL kiekiui įskaitant veiklos nutraukimą, laikiną sustabdymą, bankrotą per 10 darbo dienų nuo įvykusio įrenginio pokyčio.

Aplinkos ministerija, gavusi informaciją iš AAA nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ją teikia Komisijai. Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų informuoja APVA apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą ATL kiekį atsižvelgdama į Komisijos sprendimą  dėl Tvarkos aprašo 65 ir 71 punktuose nurodytų duomenų tvirtinimo. APVA, gavusi šią informaciją, skelbia ją savo interneto svetainėje nurodomas įrenginio veiklos vykdytojas, įrenginio pavadinimas, įrenginio identifikacinis numeris, veiklos vykdytojui skirtas, sumažintas, panaikintas ATL kiekis per kalendorinius metus.

ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai

Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 61 ir 71 punktuose nurodytą informaciją, pateikia ją svarstyti viešai savo interneto svetainėje. Veiklos vykdytojui nutraukus įrenginio, skirto elektros energijos gamybai, eksploatavimą dėl atsiradusių papildomų nacionalinių priemonių, Aplinkos ministerija gali teikti pasiūlymą Komisijai panaikinti ATL kiekį, atitinkantį įrenginio per penkerius kalendorinius metus iki eksploatavimo nutraukimo išmestą vidutinį patikrintą ŠESD kiekį, iš bendro aukcione parduodamo ATL kiekio.

Komisija priėmus sprendimą pritarti, panaikinamų ATL kiekis atimamas iš Lietuvos Respublikai skirtų aukcionuose parduodamų ATL kiekio, nustatyto pagal m.